Algemene voorwaarden

Van toepassing vanaf 1 augustus 2019

ARTIKEL 1

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden (hierna, ongeacht de entiteit en de juridische verschijningsvorm, verder aangeduid als de “Klant”), die al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met of op enige wijze diensten afnemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Conicta, met maatschappelijke zetel te Tolbareel 72, 2930 Brasschaat en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0673 602 741 (hierna aangeduid als  “Conicta”).

De Klant ontvangt deze algemene voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Conicta. Door instemming met de offerte of van zodra Conicta enige dienstverlening verricht in het voordeel van de Klant erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. De (impliciete) aanvaarding van een factuur van Conicta door de Klant houdt een onweerlegbaar vermoeden in van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk uitgesloten. De meest recente versie is telkens terug te vinden op https://www.conicta.be/algemene-voorwaarden of op eenvoudig verzoek per post fax of e-mail te verkrijgen. Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de Conicta-website en/of aan de Klant zelf.

ARTIKEL 2

Offerte en overeenkomst

2.1. De door Conicta gemaakte offertes zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, nadien komen deze te vervallen en binden zij Conicta in geen geval. Alle prijzen vermeld in de communicatie vanuit Conicta zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen vermeld op de website zijn steeds indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Conicta daaraan niet gebonden. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Conicta tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst en komt de offerte te vervallen.

ARTIKEL 3

Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de Klant

De Klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De Klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Conicta en/of derden hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,…

De Klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Conicta niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

llegale activiteiten – Het Conicta netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een om het even welke hostingdienst aangeboden door Conicta. Als Conicta dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Auteursrechterlijk beschermd materiaal – Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Conicta, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen. In geval de Klant materiaal op de door Conicta ontwikkelde website plaatst of aan Conicta aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

X-rated content – Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Conicta Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties.

Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Spam – UCE (Unsolicited Commerce Email) – Spamming – het verzenden van massa e-mail via een Conicta server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een Conicta server is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op Conicta servers. Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Conicta als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

 • Gebruik te maken van de Conicta servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.
 • Denial-of-service attacks te lanceren op Conicta servers of gebruik te maken van Conicta servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers.
 • Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, … Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging. Conicta bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.
 • Poortscans te lanceren op Conicta servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door Conicta zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.
 • De diensten te gebruiken om e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van massa e-mails.
 • De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Conicta.

Klachten en overtredingen – Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Conicta zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:

 • De dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten
 • De dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen
 • Additionele kosten en boetes aanrekenen
 • De betreffende inhoud verwijderen
 • Alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

3.2. Specifieke diensten

Voor de hierna vermelde diensten garandeert Conicta een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden niet onder de controle van Conicta vallen.

Domeinregistratie – De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Conicta biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zicht uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (hier bijgevoegd indien relevant en/of te raadplegen op de website www.dns.be).

Hosting/e-mail/beveiliging – Conicta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Conicta voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een fire-wall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

Webdesign (ontwerp) – Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Conicta eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de Klant. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Conicta. Wanneer de Klant niet binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen reageert op het basisontwerp, mag Conicta er vanuit gaan uit dat de Klant akkoord gaat met het door Conicta aangeleverde basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Conicta over tot het voltooien van de volledige website.

Webontwikkeling – Conicta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van gegevens op de website omwille van niet opzettelijke fouten in programmatuur of voor het vermelden van incorrecte informatie op de website. De klant heeft de eindverantwoordelijkheid rond de content op de website. Bugs (fouten) worden gratis opgelost gedurende de eerste drie maanden na oplevering van een project. Wijzigingen op vraag van de klant (buiten de scope van het project) worden gerekend aan uurtarief.

Online advertenties – Conicta kan op verzoek van de Klant diens zichtbaarheid op internet verhogen door het kopen van mediaruimte bij diverse aanbieders (bv. via Google Advertenties). In afwijking van de normale betalingsregels, verbindt de Klant zich er toe om het budget dat Conicta voor het leveren van deze diensten ter beschikking wordt gesteld, integraal vooraf te betalen, aangezien Conicta deze mediaruimte onmiddellijk dient te betalen aan de diverse aanbieders.

Marketingondersteuning – Voor diensten van marketingondersteuning zal specifiek een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten tussen de Klant en Conicta al dan niet schriftelijk. Eventuele andersluidende voorwaarden van zo’n overeenkomst zullen voorgaan op de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze overeenkomst gaat, tenzij anders overeengekomen, steeds uit van volgende principes:

– Opzegperiode van 1 maand

– Marketingacties worden pas uitgevoerd na goedkeuring door de Klant. Eventuele prestaties verbonden aan de voorbereiding zullen steeds gefactureerd worden (ongeacht of deze effectief worden uitgevoerd) en dit zoals verzien in de marketingplanning.

– Een door Conicta aangeduide projectverantwoordelijke is steeds vrij om taken door te geven aan andere medewerkers van Conicta. Conicta heeft steeds de vrijheid om te bepalen wie er op een bepaald marketingproject werd en wordt aangeduid als verantwoordelijke en contactpersoon ten aanzien van de Klant. Deze wijziging in de toewijzing van medewerkers of aangestelden door Conicta kan nooit een inbreuk op de overeenkomst uitmaken.

Consultancy – Tussen de Klant en Conicta kan een overeenkomst tot stand worden gebracht waarmee medewerkers of aangestelden van Conicta kunnen uitgezonden worden voor een specifieke opdracht bij een klant ter plaatse en dit steeds met in achtneming van alle toepasselijke regels inzake de ter beschikkingstelling van werknemers. Conicta behoudt zich steeds het recht voor om, zonder enige motivering, deze medewerker te vervangen door een andere medewerker met dezelfde hoeveelheid ervaring.

De afgesproken tarieven voor consultancy zijn jaarlijks herzienbaar. De tarieven houden een uurtarief in aangevuld met eventuele specifiek aan de opdracht verbonden kosten zoals onder meer verplaatsingskosten, gelijk aan EUR 0,3653 per km.

3.3. Eigendomsbepaling

De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.

Bij beëindiging van de samenwerking met Conicta, heeft de klant het recht om de source-code van de website te ontvangen binnen een redelijke termijn afhankelijk van de omvang en de complexiteit van website. Conicta is hiervoor gerechtigd om een vergoeding aan te rekenen voor deze overdracht. In deze source code zitten alle scripts, databases en grafische elementen van de website met uitzondering van alle elementen uit het CMS ontwikkeld door Conicta, deze elementen blijven steeds eigendom van Conicta. De Klant heeft geen recht op de source-code van dit CMS en heeft geen recht op een vergoeding wegens het ontbreken van dit stuk source-code. Conicta bezit het exclusieve copyright van deze source-code.

ARTIKEL 4

Termijnen en meerwerk

4.1. De door Conicta opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en kunnen Conicta niet binden. Overschrijding van de termijnen geeft dan ook geen aanspraak op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of andere remedie.

Wanneer Conicta, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Conicta het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De Klant heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

4.2. Meerwerk – Is met de Klant een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Conicta Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Conicta worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening worden gebracht. Dit betreft een partijbeslissing van Conicta.
De navolgende omstandigheden kunnen bijvoorbeeld (zonder enige beperking) aanleiding geven tot meerwerk:

a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de Klant is goedgekeurd;

b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Conicta kenbaar zijn gemaakt;

c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Conicta in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Conicta weinig of geen invloed kan uitoefenen;

d) tekortschietende medewerking van de Klant bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een aanpassing van de overeenkomst

ARTIKEL 5

Betalingsmodaliteiten

Activatiekosten – Bij het aangaan van de contractuele relatie tussen de Klant en Conicta is een activatiekost van 175 euro verschuldigd door de Klant en derhalve opeisbaar. Dit activatiekost kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd en is definitief verworven door Conicta.

Oplevering – In de overeenkomst kunnen specifiek omschreven deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien, zoals bijvoorbeeld het aanleveren door Conicta van een eerst ontwerp, het opzetten van een website, het lanceren van een marketingcampagne, het voorstellen van een marketingstrategie, aanlevering en uitwerken van de programmatie, enz.. Voor wat het effectief (geheel of gedeeltelijk) online plaatsen van een website, zal de Klant steeds uitdrukkelijke schriftelijke toestemming moeten geven. Na de oplevering van het programmatie-gedeelte is de Klant verbonden om maandelijks het afgesproken bedrag te betalen voor het gebruik van de website. Dit volgend op de eerste maand na oplevering.

Prijsherzieningsclausule – Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden en dit steeds met in achtneming van de wet betreffende de economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976.

Termijn van betaling – Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn alle facturen van Conicta betaalbaar ten laatste veertien dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de acht kalenderdagen na verzending van de factuur gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan Conicta kenbaar gemaakt te worden. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per maand en tevens een forfaitaire vergoeding van 50 euro bij de 2de aanmaning, 75 euro bij de 3de aanmaning en onverminderd het recht van Conicta om bijkomende schade aan te tonen en in te vorderen.  

Eigendomsvoorbehoud – Totdat de Klant al zijn betaalverplichtingen integraal heeft voldaan, behoudt Conicta het volledige eigendomsrecht op alle geleverde producten en diensten. Conicta behoudt zich tevens het retentierecht voor op de materialen die Conicta onder zich heeft van de Klant en dit totdat alle vervallen bedragen werden voldaan. Alle risico’s die hieraan zijn verboden zijn evenwel ten laste van de Klant. Alle betaalde voorschotten zijn steeds definitief verworven voor Conicta. De Klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen. De Klant is nooit gerechtigd om de exceptie van niet-uitvoering in te roepen indien hij overeenkomstig deze algemene voorwaarden bedragen verschuldigd is aan Conicta en indien Conicta bijvoorbeeld nog geen volledige uitvoering heeft gegeven aan de overeengekomen prestaties.

Uitdrukkelijk ontbindend beding – Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Conicta niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten (of enige andere contractuele verplichting waartoe Conicta gehouden zou zijn) te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Conicta, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de Klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

Conicta behoud zich het recht om de website en gekoppelde diensten op te schorsen tot klant de achterstallige facturen heeft betaalt.

ARTIKEL 6

Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Conicta verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die de Klant ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert Conicta alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. hosting,….) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). In bepaalde gevallen maakt Conicta van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).

deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:

 • om met de Klant te communiceren
 • om de Klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van Conicta
 • om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse)
 • om problemen en misbruiken te kunnen opsporen

Deze informatie kan door Conicta gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Conicta verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bij registratie van internetdomeinnamen zijn is Conicta verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van Conicta voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

Conicta verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen, zij dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan te geven.

In overeenstemming met de toepasselijke privacy wetten (met inbegrip van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming of GDPR zoals van toepassing op 25 mei 2018 alsook hun implementaties in het Belgisch recht), worden alle gegevens waarover Conicta beschikt op eerste verzoek medegedeeld gecorrigeerd, aangepast of verwijderd.. Conicta is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het om eenvoudig weg een e-mail te sturen. De Klant kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Wijzigingen aan de Conicta Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds terug te vinden op http://www.maes-media.be/algemene-voorwaarden

ARTIKEL 7

Overige bepalingen

7.1. Aansprakelijkheid

Conicta is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze algemene voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Conicta blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De Klant vrijwaart Conicta voor alle eventuele vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst (bijvoorbeeld voor inbreuken op de intellectuele eigendom). Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Conicta geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Conicta kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Conicta ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Conicta zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS). 
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een enige vorm van schadevergoeding of remedie. Conicta is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. 
Conicta biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Conicta kan evenwel nooit aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. Conicta is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Conicta oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Conicta de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Conicta en de eigenaars van deze sites.

7.3. Klachten – Eventuele klachten over de geleverde diensten, producten of prestaties dienen binnen de acht werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Conicta Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking voor behandeling en wordt de Klant geacht in te stemmen met de wijze waarop de dienstverlening is verlopen. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van een reeds verschuldigde betaling verantwoorden.

7.4. Licenties en externe kosten – Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de Klant. De informatie die Conicta hierover verstrekt is louter indicatief.

7.5. Afwervingsclausule – De aangestelden van Conicta zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de Klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden (ongeacht of het werknemers of zelfstandigen betreft) van Conicta 
Bovendien verbindt de klant zich ertoe geen aangestelden van Conicta af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij Conicta, noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met Conicta te verbreken met het oog op indiensttreding bij de Klant, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het hoogste bedrag in vergelijking tussen het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde en EUR 25.000,00.

7.6 – Niet exclusiviteit – Tenzij anders zou zijn overeengekomen tussen Conicta en de Klant, houdt het afsluiten van een overeenkomst tussen Conicta en de Klant niet in dat Conicta, binnen het activiteitendomein van de Klant, uitsluitend aan de klant diensten zou mogen leveren. De Klant erkent uitdrukkelijk dat het Conicta vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten van de Klant diensten te leveren en prestaties te verrichten. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om, desgevallend, voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst met Conicta na te gaan of Conicta tevens diensten levert aan door de Klant te identificeren concurrenten.

7.7. Toepasselijkheid – Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk, on-afdwingbaar of ongeldig zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Conicta en de Klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Conicta.

7.8. Bewijs en toepasselijk recht – Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.